Ogólne warunki handlowe

Nasze GTC

1. poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do naszych dostaw i sprzedaży. Odmienne warunki zakupu Kupującego mają zastosowanie jako wyjątek tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone przez Sprzedającego. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków lub transakcji dostawy jest nieważna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków lub transakcji dostawy. W takim przypadku umawiające się strony uzgodnią nowe postanowienie w miejsce nieważnego postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do celu realizowanego przez nieważne postanowienie.

Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, specyfikacje wagowe i wymiarowe, są wiążące dla realizacji tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów: nie mogą one być udostępniane osobom trzecim. Klient jest zobowiązany do udostępnienia osobom trzecim planów oznaczonych przez dostawcę jako poufne wyłącznie za zgodą dostawcy. Wszelkie umowy z naszymi przedstawicielami wymagają naszego wyraźnego pisemnego potwierdzenia. Dotyczy to w szczególności otrzymanych zamówień.

2. obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę i będzie fakturowany oddzielnie według odpowiedniej stawki ustawowej. Opłata za wysyłkę w określonej wysokości zostanie naliczona za każdą dostawę.
Jeśli koszty produkcji wzrosną o więcej niż 5% między datą potwierdzenia sprzedaży a datą dostawy, np. z powodu zmian warunków walutowych, płac i innych czynników kosztowych, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podniesienia cen lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub częściowego niewykonania umowy.

3. dostawa zostanie zrealizowana w terminie dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia loco fabryka lub loco magazyn. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania krótkich lub nadmiernych dostaw do 10% zamówionych ilości. W odniesieniu do wymiarów określonych dla naszych przedmiotów dostawy, zastrzegamy sobie prawo do odchyleń zwyczajowo przyjętych w handlu, chyba że wyraźnie zagwarantowaliśmy zgodność z wymiarami. Niezawodną wysyłkę zamówionych towarów zapewniają zleceni przez nas przewoźnicy. Strony uzgadniają, że w przypadku sporu to na Nabywcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że dostawa nie została odebrana.

Czas dostawy jest jedynie przybliżony i rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem dokumentów, zatwierdzeń, zezwoleń, które mają zostać uzyskane przez klienta i przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy opuścił fabrykę lub powiadomiono o gotowości do wysyłki przed upływem terminu dostawy. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku nieprzewidzianych przeszkód niezależnych od Dostawcy lub jego podwykonawców, np. zakłóceń operacyjnych, odrzutów, opóźnień w dostawie niezbędnych surowców i materiałów budowlanych, o ile takie przeszkody mają wpływ na ukończenie lub dostawę przedmiotu dostawy, nawet jeśli wystąpią podczas opóźnienia w dostawie.

Dotrzymanie terminu dostawy jest uzależnione od wypełnienia zobowiązań umownych klienta. Wszystkie dostawy odbywają się ex works i na ryzyko odbiorcy, nawet jeśli uzgodniono płatny przewóz, dostawę fob lub cif. Dodatkowe opłaty frachtowe wynikające ze szczególnych okoliczności, w szczególności życzeń klienta lub charakteru towarów (towary wielkogabarytowe, towary o specjalnej objętości), ponosi klient. Jeśli wysyłka jest opóźniona z winy klienta, ryzyko przechodzi na klienta w dniu, w którym towary są gotowe do wysyłki. Opóźnienia lub przeszkody w dostawie spowodowane siłą wyższą, w tym mobilizacją i wojną, wszelkiego rodzaju zakłóceniami operacyjnymi, strajkami i lokautami, niedoborami surowców i paliw oraz nieprzewidzianymi środkami – nawet jeśli dotyczy to naszych dostawców – uprawniają nas do anulowania istniejących zobowiązań dostawy w całości lub w części, bez prawa kupującego do roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń wynikających z § 325 BGB. Ma to również zastosowanie w przypadku tylko częściowego niewykonania umowy. Niewypełnienie obowiązków ciążących na kupującym lub okoliczności, które uniemożliwiają dostawę sprzedanych towarów lub nadmiernie opóźniają lub komplikują dostawę, uprawniają sprzedającego do anulowania jego zobowiązania do dostawy w całości lub w części na czas trwania przeszkody lub jej następstw, a także we wszystkich przypadkach siły wyższej, środków urzędowych, zakłóceń operacyjnych i tym podobnych, również u dostawców sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do późniejszej dostawy ilości objętych tym okresem. Zdarzenia te uprawniają sprzedającego do odstąpienia od umowy nawet bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie ma to wpływu na zobowiązanie kupującego do zapłaty odszkodowania. Dostawy częściowe są dopuszczalne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Wezwania do wykonania poszczególnych świadczeń częściowych będą dokonywane w miarę możliwości w równych okresach i ilościach oraz w takim czasie, aby możliwa była prawidłowa produkcja i dostawa w terminie umownym, w przeciwnym razie Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania za poniesione dodatkowe koszty. Jeśli termin dostawy nie został określony, uznaje się, że uzgodniono termin 4 miesięcy. W przypadku opóźnień w dostawach częściowych Kupujący nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do pozostałych ilości częściowych. Jeśli ustalono okres odbioru, sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji dostaw po jego upływie.

(4) W przypadku maszyn lub komponentów instalacji dostawca udziela gwarancji na widoczne i ukryte wady lub brak gwarantowanych cech w ciągu 6 miesięcy, ale maksymalnie do 1000 godzin pracy, od dnia dostawy, wyłącznie w taki sposób, że według własnego uznania bezpłatnie naprawi towar lub dostarczy towar wolny od wad. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady materiałowe, które nie mogły zostać wykryte podczas przetwarzania przez dostawcę. Ze względu na gwarancję, zwykłe zużycie, części zużywające się, wymagane materiały, przestój lub szkody pośrednie jakiegokolwiek rodzaju, koszty robocizny i podróży, wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w niedziele, koszty frachtu i inne szkody wtórne nie będą zwracane. Zgłoszenia wad należy dokonać na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni od dostawy towarów, a w przypadku wad ukrytych najpóźniej w ciągu trzech dni (od wykrycia wady). Jeśli te terminy nie zostaną dotrzymane, roszczenia gwarancyjne nie będą mogły być zgłaszane. Niezależnie od powyższego, okres gwarancji producenta tych części ma zastosowanie do części pochodzących ze źródeł zewnętrznych, które są wbudowane w przedmiot zakupu.

W przypadku taśm samoprzylepnych i podobnych produktów wady towarów muszą być zgłaszane na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, ale nie później niż 10 dni po otrzymaniu przesyłki, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek wcześniejszego ustawowego obowiązku powiadomienia. W przypadku uznanej reklamacji towar zostanie odebrany i, według naszego uznania, wymieniony lub zwrócony do wysokości wartości faktury; jeśli dostawa zastępcza jest wadliwa, klient może zażądać obniżenia ceny. Dalsze roszczenia klienta, w szczególności o anulowanie, zmniejszenie lub odszkodowanie, są wykluczone. Z powodu wadliwych dostaw częściowych kupujący nie może dochodzić żadnych praw w odniesieniu do pozostałych ilości częściowych. Zalecenia lub sugestie naszego personelu technicznego są oparte na doświadczeniu zdobytym w praktyce. Nie są one jednak wiążące i nie zwalniają nabywcy z obowiązku przeprowadzenia własnych kontroli i testów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za to, że dostarczone towary nadają się do celów przewidzianych przez kupującego. Odpowiedzialność taka nie może również wynikać z wydanej przez nas ulotki informacyjnej lub instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za szkody o charakterze bezpośrednim lub pośrednim w związku z przetwarzaniem lub użytkowaniem towarów jest wykluczona.

Dostawca nie jest zobowiązany do usunięcia wady lub wykonania kolejnej dostawy, dopóki Nabywca nie wypełni swoich zobowiązań umownych. Zobowiązanie gwarancyjne wygasa, jeśli dostarczone towary zostaną zmodyfikowane, niewłaściwie obsługiwane, eksploatowane lub przetwarzane lub jeśli zostaną naruszone odpowiednie instrukcje producenta. W przypadku podjęcia prób usunięcia wad bez zgody dostawcy, gwarancja również wygasa. Inne roszczenia nabywcy z tytułu wad lub braku właściwości objętych gwarancją są wykluczone. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania uzasadnionych dostaw częściowych.

(5) Jeżeli po przyjęciu lub realizacji zamówienia ujawnią się okoliczności, z których można wywnioskować niższą zdolność kredytową kupującego i ryzyko dla roszczeń sprzedającego, sprzedający jest uprawniony, poza postanowieniami § 321 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), do żądania natychmiastowego zabezpieczenia lub natychmiastowej płatności gotówkowej według własnego uznania, swobodnie odbiegając od wszelkich uzgodnionych w inny sposób warunków płatności. Wystarczy, że roszczenia okażą się jedynie tymczasowo zagrożone. To samo dotyczy sytuacji, gdy Nabywca nie wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań, takich jak płatność lub akceptacja.

6. towary pozostają własnością sprzedającego do czasu zaspokojenia wszystkich bieżących roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. Do tego czasu kupujący nie jest uprawniony do zastawienia towarów lub przewłaszczenia ich na zabezpieczenie bez zgody sprzedającego. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innego rozporządzenia przez osoby trzecie, niezwłocznie powiadomi nas o tym fakcie. Zastrzeżenie przez nas prawa własności nie stanowi odstąpienia od niewykonanej umowy dostawy. Kupujący jest uprawniony do przetwarzania dostarczonych towarów w ramach swojej prawidłowej działalności gospodarczej.

Sprzedający jest uprawniony do współwłasności nowych rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia lub połączenia z innymi towarami w stosunku wartości dostarczonych towarów do wartości nowej rzeczy. O ile własność towaru wygasa w wyniku przetworzenia lub połączenia, Kupujący niniejszym przenosi własność przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia na Sprzedającego jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń zgodnie z ust. 1; w tym zakresie Kupujący będzie przechowywał przedmiot główny oddzielnie od innych towarów Kupującego bezpłatnie i z należytą starannością w imieniu Sprzedającego. Roszczenia z tytułu sprzedaży dostarczonych przez nas towarów, niezależnie od tego, czy są one w stanie przetworzonym czy nieprzetworzonym, są niniejszym w całości przenoszone przez kupującego na sprzedającego jako zabezpieczenie. Dopóki kupujący należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, jest on upoważniony do dochodzenia tych roszczeń w imieniu sprzedającego.

Sprzedający jest jednak uprawniony do powiadomienia nabywców (osób trzecich), którzy zostaną wskazani na jego wniosek, o przeniesieniu i do wydania instrukcji. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o zajęciu przez osoby trzecie towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności lub o cesji roszczeń. Z towarami objętymi zastrzeżeniem własności należy obchodzić się ostrożnie i ubezpieczyć je od ognia i wody; wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe powstałe w przypadku szkody zostaną przeniesione na nas. Jeśli zabezpieczenia przekraczają roszczenia sprzedającego do ubezpieczenia o więcej niż 20%, sprzedający zwolni zabezpieczenia przekraczające tę kwotę według własnego uznania na żądanie.

Warunki płatności znajdują się w przesłanych potwierdzeniach zamówień. Weksle i czeki będą przyjmowane na poczet płatności wyłącznie po wyraźnym uzgodnieniu, z zastrzeżeniem zwyczajowych zastrzeżeń, i w każdym przypadku będą uznawane za płatność dopiero po ich uznaniu. Odpowiednie koszty związane z rabatem, odbiorem itp. ponosi klient. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przedstawienie, oprotestowanie i zwrot weksla w przypadku jego nieuznania. Dochodzenie prawa zatrzymania przez Nabywcę – również na podstawie reklamacji – jest wykluczone. Potrącenie rabatu gotówkowego z nowych faktur jest niedopuszczalne, o ile starsze faktury są nadal niezapłacone. Jeżeli Kupujący zalega z płatnością, Sprzedający jest uprawniony, z zastrzeżeniem dalszych praw, do żądania odsetek bez wezwania w wysokości 5% powyżej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank obowiązującej w danym czasie od dnia wymagalności do dnia płatności.

8. Miejscem wykonania umowy jest 42277 Wuppertal W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy uzgodniono właściwość miejscową sądów. Ponadto wyraża się zgodę na właściwość miejscową sądu rejonowego Wuppertal-Elberfeld w przypadku, gdy
a) klient jest handlowcem, który nie należy do grona handlowców określonych w § 4 HGB.
b) po zawarciu umowy klient przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec lub Berlina Zachodniego lub jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu. O ile powyższe postanowienia nie stanowią inaczej, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

9. warunki AFERA – najnowsze wydanie – mają zastosowanie do taśm samoprzylepnych i podobnych produktów, o ile nie zostały one zmienione przez powyższe ogólne warunki.

10. dane osobowe będą przechowywane przez nas w sposób dozwolony przez ustawę o ochronie danych osobowych.